خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷
خانه » اخبار » اسمهای پسرانه لری + معنی نامهای لری

اسمهای پسرانه لری + معنی نامهای لری

اسمهای پسرانه لری + معنای نامها

نامهای پسرانه لری

نامهای دخترانه لری

در این بخش از مجموعه نام های ایرانی فهرست کاملی از اسم های پسرانه لری را همراه با معنی برای شما عزیزان آماده کرده ایم. امیدواریم شما عزیزان به خصوص مردم خون گرم لر ایرانی و همه دوست داران اسم های لری از نامهای اماده شده زیر استفاده نمایید. آنچه در زیر می آید نام های اصیل مورد کاربرد در مناطق لر نشین ایران است که بعضاً دارای سابقه تاریخی و در پیوند با تاریخ ایران باستان نیز می باشند.

مشاهده همه نامهای اصیل اقوام ایرانی

 

اسم های قدیمی پسرانه لری

اسمریشه ناممعنی اسم
آرواننام پسرانه لری معادل آرین – آریایی، ایران؛ هم چنین نام روستایی در قزوین و نام یکی از طایفه‌های لرستان.
آرُمینام پسرانه لریآرامش و آسایش
آرُنگنام پسرانه لریآهنگ ، ناله
آرازنام پسرانه لریبغض
آرتانام پسرانه لریفرمانده کاسیان لرها در سپاه دوم خشایارشاه هنگام حمله به یونان
آرمُننام پسرانه لریآرزو
آرموننام پسرانه لریآرزو
آرمیننام پسرانه لریآرزو، شوق و عشق
آسانام پسرانه لریعزیز
آسام نام پسرانه لریسام به معنی داستان خوشایند، حدیث خوش، همچنین از شخصیتهای شاهنامه و نام پهلوان ایرانی پسر نریمان و پدر زال و جهان پهلوان ایران در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی، همچنین نام یکی از ایالتهای مرزی شمال شرقی هند که مجاور بنگلادش است. مراجعه شود به معنی اسم سام
آستـُننام پسرانه لریصخره ی پلکانی
آشونام پسرانه لریشاهین
آلاننام پسرانه لریبهانه –
آواننام پسرانه لرینام سلسله پادشاهی در لرستان
اَشنانام پسرانه لریشنوا
اَلَونام پسرانه لریعقاب
اَلتاشنام پسرانه لریصخره
اُردینام پسرانه لریسپاه ، لشگر
ارسامنام پسرانه لریداریوش پادشاه هخامنشی. در گویش لری به معنای اشکهایم
اُلماننام پسرانه لرینام شعر و آهنگی معروف ، عاشق یا معشوقی خیالی
اِزمانام پسرانه لریآزمایش کننده
اِستیمنام پسرانه لریستون ، تکیه گاه
اِشگارنام پسرانه لریشکر گزار ، سپاسگزار
اِلیمانام پسرانه لریقومی باستانی که در بختیاری می زیسته اند و پایتخت آنها ایاپیر
اوسیننام پسرانه لریافسون ، دعا
ایاسنام پسرانه لرییاد ، خیال
ایمانام پسرانه لریما
ایمانینام پسرانه لریخودمانی ، از ما
بَروکنام پسرانه لریپیکر و اندام
بــِــیرُمنام پسرانه لریبرف و بوران
بئوارنام پسرانه لریغریب ، بی موطن
بازیارنام پسرانه لریدرو گر
باندهنام پسرانه لریپرنده
باوامنام پسرانه لریعزیزم
باواننام پسرانه لریکس و کار ، فامیل پدری
باهندهنام پسرانه لریپرنده
بایارنام پسرانه لریدردمند
بردیننام پسرانه لریمثل سنگ و کنیه از رویین تن (لری: تمام لرها)؛ معنی سنگی و مقاوم نیز برایش آمده است؛ نام طایفه ای از اسیوند
برفیزنام پسرانه لریبهمن
بروهینام پسرانه لریآفرین ، مرحبا
بشتارنام پسرانه لریآرزو مند
بشگارنام پسرانه لریسپاسگزار
بندیرنام پسرانه لریگرفتار ،منتظر
بنیانام پسرانه لریپیشرو ، پیشواز
بهدارنام پسرانه لرییعنی پنهان
بهرودنام پسرانه لریبهترین فرزند
پایارنام پسرانه لرییعنی پایدار ، مقاوم
پایازنام پسرانه لریپایدار
پرمندنام پسرانه لریپرتو
پرناکنام پسرانه لریجوان بالغ و برومند، نوزاد پرنده، آماده پرواز، دور افتاده و مهجور
پریشنام پسرانه لریآشفته حال
پریواننام پسرانه لریدستیار شبان، آنکه گوشه و کنار را شبانی می دهد
پیانام پسرانه لرینوعی گیاه ظریف که در خزان پائیز به آسانی دستخوش آتش و دستاویز باد می شود
پیوارنام پسرانه لرینوعی گیاه ظریف که در خزان پائیز به آسانی دستخوش آتش و دستاویز باد می شود
تیارانام پسرانه لریروشنی چشم نامی برای دختر و پسر (لری بختیاری)
تیامنام پسرانه لریبه معنی چشم هایم و در واقع به مفهوم عزیز دل یا همه چیزم می باشد.
تَوارنام پسرانه لریصخره
تاپـــِـرنام پسرانه لریتنها ، منزوی
تارازنام پسرانه لرینام کوهی است در بختیاری
تارازنام پسرانه لری نام کوهی در چهار محال و بختیاری
تاشیننام پسرانه لریهمچون صخره، سخت و مقاوم
تاوینانام پسرانه لریبرابر ، همسان، میزان
تی تــُرنام پسرانه لریتیر انداز
تیرَشنام پسرانه لریچشم عسلی، آنکه رنگ چشم اش به زردی می زند
تیفوننام پسرانه لریطوفان ، موج
تیکلانام پسرانه لریآخرین اتابک بختیاری
تیگدارنام پسرانه لریخوش اقبال
تیلانام پسرانه لریعصای دست، تکیه گاه
تیمدارنام پسرانه لریاصل و نصب دار، اصیل
چاریارنام پسرانه لریباهوش، گره گشا
چرامنام پسرانه لریچراغ من
چزارنام پسرانه لریآرزومند، حسرت به دل
چگانام پسرانه لریکوه کوچک و کم ارتفاع
چوخانام پسرانه لریتنپوش قوم بختیاری
چیگیننام پسرانه لریهمچون جان ، عزیز جانی
حامیننام پسرانه لریحمایتگر
خوُِگــِـرنام پسرانه لریساکت، متین، خوددار
داموننام پسرانه لریدامنه کوه
داوارنام پسرانه لریموطن مادری
درستبانام پسرانه لریسالم باش
دسبارنام پسرانه لریاز مناطق بختیاری
دلِسپیدنام پسرانه لریمهربان، دلپاک
دلیار – دیارنام پسرانه لریآشکار، تصور و خیال
سالیزنام پسرانه لریسایه + لیز =خانه
ویرانام پسرانه لرییاد و خاطره، اسم دختر و پسر
هرنگنام پسرانه لریتاب و توان دل و مجازا قدرت و امید زندگی، برای دختر و پسر
هیرماننام پسرانه لریبه یاد ماندنی
هیرونام پسرانه لریمبارک
سا تلفظنام پسرانه لریسایه  saa
اوورنام پسرانه لریابر aour
افتونام پسرانه لریآفتاب afto
پیانام پسرانه لریمرد  peea

 

همچنین برای مشاهده اسمهای دخترانه لری ، نامهای دخترانه ایرانی از همه اقوام میتوانید بر روی لینک های مربوطه کلیک کنید. در صورتی که نام پسرانه لری مد نظر شما هست که در لیست آورده نشده است لطفا در بخش نظرات آن را بنویسید تا در اسرع وقت نام مورد نظر همراه با معنا و توضیحات آن به لیست اسم های پسرانه لری اضافه گردد و به تکمیل کاملترین فهرست نامهای اقوام ایرانی کمک نمایید

مطالب متنوع دیگر

یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (امتیازی ثبت نشده است)
Loading...

4 × چهار =

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای پورتال نماگرد محفوظ است