احکام دینی

مطهرات چیست ؟

اولین نفری باشید که امتیاز میدهد.

مطهرات ده گانه را بشناسیم 

 

مطهرات چیست ؟
مطهرات چیست ؟

مطهرات به معنی پاک کنندها است .اصطلاحی است فقهی که بر امور دهگانه که باعث پاک شدن چیز نجس می شود .در فقه اسلامی پاکی لباس و بدن برای انجام دادن فرایض دینی از جمله نماز و طواف وغیره لازم است .

 

مطهرات چیست ؟

ده چیز، نجاست را پاک می کند و آنها را مطهرات گویند:

نوشته های مشابه

اول : آب .

دوم : زمین .

سوم :آفتاب .

چهارم : استحاله .

پنجم :انتقال .

ششم : اسلام .

هفتم : تبعیت .

هشتم : برطرف شدن عین نجاست .

نهم : استبراء حیوان نجاستخوار.

دهم : غایب بودن مسلمان .

 

مطهرات چیست؟
مطهرات چیست ؟

اولین مطهرات آب 

اقسام آب

۱) آب جاری

۲) آب کر

۳) مطلق :آب باران

۴) آب قلیل

۵) آب چاه

۶) آب مضاف ،

و آن آبی است که آن را از چیزی گرفته باشند، مثل آب هنداوانه و گلاب و یا باچیزی مخلوط شده باشد، مثل آبی که به قدری با خاک و مانند آن مخلوط شود که دیگر به آن آب نگویند.

● آبهای مطلق

۱) آب کر

مساءله ۹:

آب کر، بنابر اقوی مقدار آبی است که اگر در ظرفی که درازا و پهنا و گودی آن (طول و عرض و عمق ) هر یک سه وجب است بریزند آن ظرف را پر کند.

ـ وزن آب کر:

۷۴۵/۳۷۶ کیلوگرم است .

یک لیتر آب ، برابر با یک کیلو گرم می باشد.

 

مطهرات چیست ؟
مطهرات چیست ؟

دومین مطهرات خاک 

زمین با سه شرط، کف پا و ته کفش نجس را پاک می کند:

اول : آنکه زمین پاک باشد.

دوم : آنکه خشک باشد.

سوم : آنکه اگر عین نجس مثل خون و بول ، یامتنجس مثل گلی که نجس شده در کف پا و ته کفش باشد، به واسطه راه رفتن یامالیدن پا به زمین برطرف شود. و نیز زمین باید خاک یا سنگ یا آجرفرش و مانند اینها باشد، و با راه رفتن روی فرش و حصیر و سبزه ، کف پا و ته کفش نجس پاک نمی شود. و اگر به واسطه غیر راه رفتن نجس شده باشد، پاک شدنش به واسطه راه رفتن اشکال دارد.

 

مطهرات چیست ؟
مطهرات چیست ؟

سومین مطهرات آفتاب 

آفتاب ، زمین و ساختمان و چیزهایی که مانند درب و پنجره در ساختمان به کار برده شده و همچنین میخی را که به دیوار کوبیده اند و جزو ساختمان حساب می شود، با شش شرط پاک می کند:

اول : آنکه چیز نجس به طوری تر باشد که اگر چیز دیگری به آن برسد تر شود. پس اگر خشک باشد، باید به وسیله ای آن را ترکنند تا آفتاب خشک کند.

دوم : آنکه اگر عین نجاست در آن چیز باشد، پیش ازتابیدن آفتاب ، آن را برطرف کنند.

سوم : آنکه چیزی از تابیدن آفتاب جلوگیری نکند. پس اگر آفتاب از پشت پرده یا ابر و مانند اینها بتابد و چیز نجس راخشک کند، آن چیز پاک نمی شود. ولی اگر ابر به قدری نازک باشد که از تابیدن آفتاب جلوگیری نکند، اشکال ندارد.

چهارم : آنکه آفتاب به تنهایی چیز نجس را خشک کند. پس اگر مثلا چیز نجس به واسطه باد و آفتاب خشک شود، پاک نمی گردد، ولی اگر باد به قدری کم باشد، که نگویند به خشک شدن چیز نجس کمک کرده ، اشکال ندارد. پنجم : آنکه آفتاب مقداری از بنا و ساختمان را که نجاست به آن فرو رفته ، یک مرتبه خشک کند. پس اگر یک مرتبه بر زمین و ساختمان نجس بتابد، و روی آن را خشک کند و دفعه دیگر زیر آن را خشک نماید، فقطروی آن پاک می شود و زیر آن نجس می ماند. ششم : آنکه مابین روی زمین یا ساختمان که آفتاب به آن می تابد، با داخل آن ، هوا یا جسم پاک دیگری فاصله نباشد.

۵) آفتاب ، مقداری از بنا و ساختمان را که نجاست به آن فرو رفته ، یک مرتبه خشک کند، یعنی ، اگر آفتاب یک مرتبه روی ساختمان را خشک کند و مرتبه دیگر زیر آن را خشک کند، روی ساختمان پاک و زیر آن نجس است .

 

مطهرات چیست ؟
مطهرات چیست ؟

 

چهارمین مطهرات استحاله 

اگر جنس چیز نجس به طوری عوض شود که به صورت چیز پاکی در آید، پاک می شود و می گویند استحاله شده است .

پنجره ای رو به آفتابمثل آن که چوب نجس بسوزد و خاکستر گردد، یاسگ در نمکزار فرو رود و نمک شود. ولی اگر جنس آن عوض شود، مثل آن که گندم نجس را آرد کنند یا نان بپزند، پاک نمی شود.

 

پنجمین مطهرات انتقال 

اگر خون بدن انسان یا خون حیوانی که خون جهنده دارد، یعنی حیوانی که وقتی رگ آن را ببرند، خون از آن جستن می کند، به بدن حیوانی که خون جهنده ندارد، برود و خون آن حیوان حساب شود پاک می گردد، و این را انتقال گویند.

 

ششمین مطهرات اسلام

اگر کافر شهادتین بگوید، یعنی بگوید: “اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله “، مسلمان می شود، و بعد از مسلمان شدن ، بدن و آب دهان و بینی و عرق او پاک است .

 

مطهرات چیست ؟
مطهرات چیست ؟

هفتمین مطهرات تبعیت 

تبعیت آن است که چیز نجسی به واسطه پاک شدن چیز نجس دیگر، پاک شود.

 

هشتمین مطهرات برطرف شدن عین نجاست 

کسی که چیزی را با دست خود آب می کشد، اگر دست و آن چیز با هم آب کشیده شود، بعد از پاک شدن آن چیز، دست او هم پاک می شود.

 

نهمین مطهرات استبراء

بول و غائط حیوانی که به خوردن نجاست انسان عادت کرده ، نجس است . و اگر بخواهند پاک شود باید آن را استبراء کنن.

 

دهمین مطهرات غایب بودن مسلمان 

اگر بدن یا لباس مسلمان یا چیز دیگری که مانند ظرف و فرش دراختیار او است نجس شود و آن مسلمان غایب باشد، اگر انسان احتمال بدهدکه آن چیز را آب کشیده یا به واسطه آنکه مثلا آن چیز در آب جاری افتاده پاک شده است ، اجتناب ازآن لازم نیست .

 

مطهرات چیست ؟
مطهرات چیست ؟

 

مسائل مربوط به آب 

آب کر

اگر عین نجس (مانند بول ، خون ) یا چیزی که نجس شده است به آب کر برسد و آب بو یا رنگ یا مزه نجاست را بگیرد، نجس می شود و اگر تغییر نکند، نجس نمی شود.

▪ مساءله

اگر چیز نجس را زیر شیری که متصل به کر است بشویند، آبی که از آن چیز می ریزد، اگر متصل به کر باشد و بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد و عین نجاست هم در آن نباشد، پاک است .

۲) آب قلیل

▪ مساءله

آب قلیل ، آبی است که از زمین نجوشد و از کر کمتر باشد و آب باران (در حال باریدن ) هم نباشد.

▪ مساءله

اگر آب قلیل روی چیز نجس بریزد یا چیز نجس به آن برسد، نجس می شود، ولی اگر از بالا با فشار- بلکه با مطلق حرکت – به پایین روی چیز نجس بریزد، مقداری که به آن چیز می رسد نجس و هر چه بالاتر از آن است پاک می باشد.

▪ مساءله

آب قلیلی که برای بر طرف کردن عین نجس ، روی چیز نجس می ریزند و از آن جدا گردد، نجس است .

۳) آب جاری

▪ مساءله

آب جاری آبی است که از زمین بجوشد و جریان داشته باشد، مانند آب چشمه و قنات .

▪ مساءله

آب جاری اگر چه کمتر از کر باشد، چنانچه نجاست به آن برسد، تا وقتی که بو یا رنگ یا مزه آن به واسطه نجاست تغییر نکرده ، پاک است .

۴) آب باران

▪ مساءله

اگر به چیز نجسی که عین نجاست در آن نیست ، یک مرتبه باران ببارد، جایی که باران به آن برسد پاک می شود و در فرش و لباس و مانند اینها، فشار لازم نیست ، ولی باریدن دو سه قطره فایده ندارد، بلکه بنابر احوط طوری باشد که بگویند باران می آید و به حدّ جریان برسد، و اگر زمین طوری است که آب در آن جریان پیدا نمی کند، کافی است به حدی ببارد که اگر زمین سخت بود بر آن جاری می شد.

۵) آب چاه

▪ مساءله

آب چاهی که از زمین می جوشد، اگر چه کمتر از کر باشد، چنانچه نجاست به آن برسد تا وقتی که بو یا رنگ یا مزه آن به واسطه نجاست تغییر نکرده ، پاک است .

۶) آب مضاف

▪ مساءله ۱۹ :

آب مضاف ، چیز نجس را پاک نمی کند و وضو و غسل هم با آن باطل است .

▪ مساءله ۲۰ :

آب مضاف هر قدر زیاد باشد، اگر ذرّه ای نجاست به آن برسد، نجس می شود.

● آب

▪ مساءله ۲۱ :

آب ، با چهار شرط چیز نجس را پاک می کند.

ـ اول :

مطلق باشد، پس آب مضاف مانند گلاب و عرق بید، چیز نجس را پاک نمی کند.

ـ دوم :

پاک باشد

ـ سوم :

وقتی چیز نجس را می شویند آب مضاف نشود

ـ چهارم :

بعد از آب کشیدن چیز نجس ، عین نجاست با چیزی که نجس شده و پاک نشده است ، در آن نباشد

▪ مساءله ۲۲ :

ظرفی که به غیر بول نجس شده ، اگر یک مرتبه شسته شود، پاک می شود، حتی اگر با آب قلیل باشد بنابر اقوی ، ولی ظرفی را که سگ لیسیده یا از آن ، آب یا چیز روان دیگر خورده ، ا، اظهر این است که اگر با خاک ممزوج به آب ، خاک مالی شود و بعد از آن دو مرتبه با آب قلیل یا یک مرتبه با آب کر یا جاری شسته شود، کافی است .

 

مطهرات چیست ؟
مطهرات چیست ؟

▪ مساءله ۲۳ :

ظرفی را که به غیر بول نجس شده ، با آب قلیل به دو صورت می توان آب کشید:

ـ اول :

آن که بنابر اقوی یک مرتبه از آب پر کنند و خالی کنند

ـ دوم :

یک دفعه ، قدری آب در آن بریزند و آب را طوری در آن بگردانند که به جاهای نجس آن برسد و بیرون بریزند. و اگر به بول نجس شده باشد، این کار را دوبار انجام دهند.

▪ مساءله ۲۴ :

اگر چیز نجس را بعد از بر طرف کردن عین نجاست ، یک مرتبه در آب کر یا جاری فرو برند که آب به تمام جاهای نجس آن برسد، پاک می شود. و احتیاط واجب آن است که فرش و لباس و مانند اینها اگر با آب قلیل شسته شود، طوری فشار یا حرکت دهند که آب داخل آن ، خارج شود.

▪ مساءله ۰۲۵ :

اگر بخواهند چیزی را که به بول نجس شده ، با آب قلیل آب بکشند، چنانچه یک مرتبه آب روی آب بریزند و از آن جدا شود و در صورتی که بول در آن چیز نمانده باشد، یک مرتبه دیگر آب روی آن بریزند پاک می شود، ولی در لباس و فرش و مانند اینها باید بعد از هر دفعه ، فشار دهند تا غُساله آن بیرون آید.

▪ مساءله ۲۶ :

هر چیز نجس ، تا عین نجاست را از آن بر طرف نکنند، پاک نمی شود.

▪ مساءله ۲۷ :

اگر جایی از بدن یا لباس را با آب قلیل آب بکشند، اطراف آنجا که متصل به آن است و معمولاً موقع آب کشیدن آنجا، نجس می شود، با پاک شده جای نجس ، پاک می شود،

▪ مساءله ۲۸ :

چیزی را که در آن عین نجاست نیست ، اگر زیر شیری که متصل به کر است ، یک دفعه بشویند، پاک می شود.

 

گرد آوری :گروه مذهبی نماگرد 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا