معنی اسم سیروان – نام سیروان – اسمهای کردی پسرانه

معنی اسم سیروان – نام سیروان – اسمهای کردی پسرانه

معنی اسم سیروان اسم سیروان از نامهای زیبا و اصیل پسرانه کردی است که عربی شده ساربان ،(عربی ساربان) همچنین نام رودی در غرب ایران که از استانهای کردستان و کرمانشاه می گذرد است. *نام رودی در غرب ایران، در استانهای کردستان و کرمانشاه به …

ادامه مطلب

معنی اسم ریزان – نام ریزان – اسمهای کردی پسرانه

معنی اسم ریزان – نام ریزان – اسمهای کردی پسرانه

معنی اسم ریزان اسم ریزان از نام های زیبا و اصیل پسرانه کردی است که به معنی وارد، ماهر است. معنی اسم ریزان در لغتنامه دهخدا به معنی در حال ریزش پاشان، افشان، روان، جریان دارنده ریزنده، مدرار، در حال ریختن برگ ریزان؛ ریختن برگ …

ادامه مطلب

معنی اسم نیهاد – نام نیهاد – اسمهای کردی پسرانه

معنی اسم نیهاد – نام نیهاد – اسمهای کردی پسرانه

معنی اسم نیهاد اسم نیهاد از نام های زیبا و اصیل پسرانه کردی است که به معنی نهاد و سرشت، طبیعت، ضمیردل، بنیاد، اساس، قاعده، مقام و جایگاه است.   ریشه اسم نیهاد نوع: پسرانه ریشه اسم: کردی معنی: نهاد و سرشت فراوانی اسم نیهاد فراوانی …

ادامه مطلب

معنی اسم هنرمند – نام هنرمند – اسمهای کردی پسرانه

معنی اسم هنرمند – نام هنرمند – اسمهای کردی پسرانه

معنی اسم هنرمند اسم هنرمند از نام های زیبا و اصیل پسرانه کردی است که به معنی باهنر است. معنی اسم هنرمند در لغتنامه دهخدا باهنر دلیر و مبارز قوی، نیرومند در تداول، کسی که هنری چون شاعری، خوانندگی، نقاشی، نوازندگی، بازیگری و جز آن …

ادامه مطلب

معنی اسم هورام – نام هورام – اسمهای کردی پسرانه

معنی اسم هورام – نام هورام – اسمهای کردی پسرانه

معنی اسم هورام اسم هورام از نام های کردی پسرانه است که به معنی هنگام طلوع آفتاب و هچنین نام منطقه ایی در نزدیک کردستان را می گویند. معنی اسم هورام در لغتنامه دهخدا نام شهریار جازر بود که هنگام گشودن فلسطین بر جازر شهریار …

ادامه مطلب