معنی اسم مهریار – معنی مهریار – نام پسرانه فارسی

معنی اسم مهریار – معنی مهریار – نام پسرانه فارسی

معنی اسم مهریار یکی از نام های اصیل و زیبای پسرانه فارسی مهریار است. معنی اسم مهریار، دوست و یار خورشید،دارنده ی مهربانی و محبت گفته شده است.     ریشه اسم مهریار نوع: پسرانه ریشه اسم: فارسی، معنی : دوست و یار خورشید، دارنده ی …

ادامه مطلب

معنی اسم مهرسام – معنی مهرسام – نام پسرانه فارسی

معنی اسم مهرسام – معنی مهرسام – نام پسرانه فارسی

معنی اسم مهرسام یکی از نام های اصیل و زیبای پسرانه فارسی مهرساماست. معنی اسم مهرسام،  پسر خونگرم و مهربان،اسم ترکیبی پسرانه به معنای خورشید و آتش دو نماد مقدس در ایران باستاناز دیگر معانی آن میتوان به فرزند مهربان، خورشید آتشین و فرزند خورشید …

ادامه مطلب

معنی اسم مهرداد – معنی مهرداد – نام پسرانه فارسی

معنی اسم مهرداد – معنی مهرداد – نام پسرانه فارسی

معنی اسم مهرداد یکی از نام های اصیل و زیبای پسرانه فارسی مهرداد است. معنی اسم مهرداد داده‌ی مهر، آفریده شده‌ی مهر، نام چهار تن از شاهان اشکانی. مهرداد اول: شاه و نخستین فرمانروای بزرگ اشکانی، که سلوکیان را یکسره از قلمرو ایران بیرون راند؛ …

ادامه مطلب

معنی اسم مهران – معنی مهران – نام پسرانه فارسی

معنی اسم مهران – معنی مهران – نام پسرانه فارسی

معنی اسم مهران یکی از نام های اصیل و زیبای پسرانه فارسی مهران است. معنی اسم مهران، مرکب از مهر (محبت یا خورشید) + ان (پسوند نسبت)، از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر اورند سردار ایرانی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی،  دارنده‌ی مهر؛  نام یکی از …

ادامه مطلب

معنی اسم مهراب – معنی مهراب – نام پسرانه فارسی

معنی اسم مهراب – معنی مهراب – نام پسرانه فارسی

  معنی اسم مهراب یکی از نام های اصیل و زیبای پسرانه فارسی مهراب است. معنی اسم مهراب در زبان فارسی به معنی دوستدار آب، هم چنین به معنی کسی که مانند خورشید نور و روشنایی دارد، از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه کابل از نوادگان …

ادامه مطلب

معنی اسم مهداد – معنی مهداد – نام پسرانه فارسی

معنی اسم مهداد – معنی مهداد – نام پسرانه فارسی

معنی اسم مهداد یکی از نام های اصیل و زیبای پسرانه فارسی مهداد است. معنی اسم مهداد در زبان فارسی داده ماه، بزرگزاده، بخشنده ماه، زیبا مانندماه و عادل گفته شده است.     ریشه اسم مهداد نوع: پسرانه ریشه اسم: فارسی، معنی : داده ماه، …

ادامه مطلب

معنی اسم مهبد – معنی مهبد – نام پسرانه فارسی

معنی اسم مهبد – معنی مهبد – نام پسرانه فارسی

  معنی اسم مهبد یکی از نام های اصیل و زیبای پسرانه فارسی مهبد است. معنی اسم مهبد در زبان فارسی، مهبود سرور ماه، کناییه از کسی که زیباییش از ماه بیشتر است، از شخصیتهای شاهنامه، نام وزیرانوشیروان پادشاه ساسانی که به ریختن زهر در …

ادامه مطلب

معنی اسم ماندا – معنی ماندا – نام پسرانه فارسی

معنی اسم ماندا – معنی ماندا – نام پسرانه فارسی

معنی اسم ماندا یکی از نام های اصیل و زیبای پسرانه فارسی ماندا است. معنی اسم ماندا ، در زبان فارسی،علم، دانش، معرفت، ادارک، شناخت، مندائیان مذهب مردم صنعتگر و هنرمند ساکن جلگه خوزستان و حاشیه رود کارون است که در قرآن از آنان به …

ادامه مطلب

معنی اسم مازیار – معنی مازیار – نام پسرانه فارسی

معنی اسم مازیار – معنی مازیار – نام پسرانه فارسی

  معنی اسم مازیار یکی از نام های اصیل و زیبای پسرانه فارسی مازیار است. معنی اسم مازیار در زبان فارسی، صاحبِ کوه ماز، صاحب کوهستان ،پسر ونداد هرمز از فرزندان سوخرای بزرگ، وی از سال 208 هجری قمری از جانب مأمون حاکم طبرستان، رویان …

ادامه مطلب

معنی اسم کیانوش – معنی کیانوش – نام پسرانه فارسی

معنی اسم کیانوش – معنی کیانوش – نام پسرانه فارسی

  معنی اسم کیانوش یکی از نام های اصیل و زیبای پسرانه فارسی کیانوش است. معنی اسم کیانوش ، در زبان فارسی،نام یکی از دو برادر فریدون در شاهنامه،  بسیار شیرین گفته شده است. معنی اسم کیانوش در دهخدا نام یکی از دو برادر فریدون …

ادامه مطلب

معنی اسم کیان مهر – معنی کیانمهر – نام پسرانه فارسی

معنی اسم کیان مهر – معنی کیانمهر – نام پسرانه فارسی

معنی اسم کیان مهر یکی از نام های اصیل و زیبای پسرانه فارسی کیانمهر  است. معنی اسم کیان مهر، در زبان فارسی، محبت و دوستی شاهانه و بزرگوارانه، خورشید پادشاهان و بزرگان، آن که در میان پادشاهان، بزرگان و سروران موقعیت ویژه دارد،گفته شده است. …

ادامه مطلب

معنی اسم کاوه – معنی کاوه – نام پسرانه فارسی

معنی اسم کاوه – معنی کاوه – نام پسرانه فارسی

  معنی اسم کاوه یکی از نام های اصیل و زیبای پسرانه فارسی کاوه است. معنی اسم کاوه، در زبان فارسی، نام یکی از شخصیتهای شاهنامه، اسم آهنگری ایرانی در زمان ضحاک و برپادارنده پرچم ایران (درفش کاویانی) و رهبر قیام علیه ضحاک ماردوش گفته …

ادامه مطلب

معنی اسم کیان – معنی کیان – نام پسرانه فارسی

معنی اسم کیان – معنی کیان – نام پسرانه فارسی

  معنی اسم کیان یکی از نام های اصیل و زیبای پسرانه فارسی کیان است. معنی اسم کیان در زبان فارسی، پادشاهان، سلاطین، دومین سلسله پادشاهی از دوره تاریخ افسانه ای ایران گفته شده است. معنی اسم کیان در دهخدا و فارسی پادشاهان جبار بزرگ …

ادامه مطلب

معنی اسم کامیار – معنی کامیار – نام پسرانه فارسی

معنی اسم کامیار – معنی کامیار – نام پسرانه فارسی

معنی اسم کامیار یکی از نام های اصیل و زیبای پسرانه فارسی کامیار است. معنی اسم کامیار در زبان فارسی، کامیاب، آنکه کام و نشاط دوست اوست، کامروا و پیروز،میر کمال الدین ابن اسحاق، قاضی ارزنجان یکی از بزرگان امرای علاءالدوله کیقباد سلجوقی (متوفی 635 …

ادامه مطلب