چرا شغل قصابی مکروه می باشد ؟

چرا شغل قصابی مکروه می باشد ؟

  علت مکروه بودن شغل قصابی از نظر ائمه و مراجع    چرا شغل قصابی مکروه می باشد ؟   در اسلام در مورد مشاغل احکام متفاوتی داریم .بعضی ار حرفه ها حرام هستند و بعضی دیگر مکروه .از جمله مشاغل مکروه است شغل قصابی است .علت کراهت داشتن بعضی از مشاغل تاثیر  شغل بر روحیه فرد است و نقش تخریبدر روحیه فرد دارد دلیل عمده کراهت اشتن آن است .خداوند بعضی از مشاغل را تحسین کرده است مانند کشاورزی که شغل انبیا بوده است .که نقش مخربی بر روحی...

ادامه مطلب