گذاشتن مژه مصنوعی [caption id="attachment_38059" align="aligncenter" width="350"] آموزش گذاشتن مژه مصنوعی[/caption]   گذاشتن مژه مصنوعی به چشم ها از ذیگر موارد آرایشی خانم ها است زیرا داشتن مژهای بلند باعث می شود که چشم ها زیباتر و درشت تربه نظر  برسد . و ...