اگر يک مسلماني مرجع تقليد نداشته باشد چه حکمي دارد؟ [caption id="attachment_26509" align="aligncenter" width="350"] چرا داشتن مرجع تقلیدبرای هر مسلمانی واجب است ؟[/caption] درسایت نماگرد در بخش احکام مذهبی به موضوعی می پردازیم شاید سوال خیلی از شما عزیزان باشد .که چرا هر ...