نفقه چیست و چگونه محاسبه میشود، مبلغ نفقه چقدر است و شامل چه مواردی می شود ؟   [caption id="attachment_25158" align="aligncenter" width="300"] نفقه زن[/caption] نفقه چیست؟ نفقه در معنابه معنی :معاش ،خرج ،هزینه است و در اسلام خداوند نفقه و یا همان هزینه زندگی زن ...