احکام مربوط به پاک شدن چیز نجس شده  [caption id="attachment_31126" align="aligncenter" width="350"] چگونه چیز نجس شده پاک می شود ؟[/caption]   با توجه به مهم بودن نجاسات و تطهیر آنها ، چه از نظر دینی و چه در موارد بهداشت فردی و اجتماعی ...