ویژگی های ارتباطی افراد

ویژگی های ارتباطی افراد

ویژگی ارتباطی افراد ویژگی های ارتباطی  امروزه با انواع مختلف تیپ های شخصیتی و ویژگی های متفاوت ارتباطی سر و کار داریم که با اطلاع از انواع آنها و ویژگی های منحصر به هریک میتوانیم ارتباطی موثر تری با محیط پیرامون خود و دیگر افراد برقرار کتیم، در همین راستا  به معرفی ویژگی های ارتباطی افراد مختلف می پردازیم.   افراد درونگرا(introversion) ۱)از تنهایی انرژی میگیرند ۲)نمیخواهند کانون توجه باشند ۳)شنونده های خوبی هستند افراد برونگرا(...

ادامه مطلب