تعبیر خواب برق – برق گرفتگی در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب برق – برق گرفتگی در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب برق و برق گرفتگی چیست؟ تعبیر خواب برق – برق گرفتگی در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب برق چیست؟ هر کس در زندگی خودش از چیزی بیشتر می ترسد. در این که همه ما می ترسیم تردید نیست ولی چیزهائی که ما را می ترسانند متفاوتند. کسانی هستند که می ترسند و نمی دانند از چه می ترسند. همیشه نگران و می شوند. عده ای از بیماری می ترسند کسانی هستند که از فقر بیمناکند. خانم ها عموما از پیری وحشت دارند. همه این ترس ها چه شناخته چه ناشناخته...

ادامه مطلب