حکم کسی که عمدا ترتیب نماز را برهم بزند چیست ؟

حکم کسی که عمدا ترتیب نماز را برهم بزند چیست ؟

فتوای مراجع در مورد کسی که عمدا ترتیب نماز را برهم میزند چیست ؟   ترتیب نماز   درسایت نماگرد در  دسته مذهبی بخش احکام دینی می توان پستهای مربوط به احکام نماز وروزه را مشاهده کرد ترتیب نماز یعنی ارکان نماز را پست سرهم و پی در پی انجام دهیم آگر از روی عمد ترتیب نماز را بر همم بزنیم .نماز باطل است .   انجام دادن ارکان نماز پست سر هم به چه معناست ؟ نمازگزار باید ترتیب و پیوستگی نماز را رعایت کند؛‌ بنابر این باید کارهای نمازمان...

ادامه مطلب