فتوای مراجع در مورد کسی که عمدا ترتیب نماز را برهم میزند چیست ؟   [caption id="attachment_25198" align="aligncenter" width="300"] ترتیب نماز[/caption]   درسایت نماگرد در  دسته مذهبی بخش احکام دینی می توان پستهای مربوط به احکام نماز وروزه را مشاهده کرد ترتیب نماز یعنی ارکان ...