حکام روزه بارداری و شیر دهی احکام روزه گرفتن زنان باردار و شيرده   [caption id="attachment_25061" align="aligncenter" width="289"] احکام روزه بارداری و شیر دهی[/caption] گروه مذهبی نماگرد با ارائه احکام روزه داری در زمینه سر فرو بردن در آب ،استفراغ عمدی روزه دار ،آب ...