احکام روزه گرفتن زنان باردار و شیرده

احکام روزه گرفتن زنان باردار و شیرده

حکام روزه بارداری و شیر دهی احکام روزه گرفتن زنان باردار و شیرده   احکام روزه بارداری و شیر دهی گروه مذهبی نماگرد با ارائه احکام روزه داری در زمینه سر فرو بردن در آب ،استفراغ عمدی روزه دار ،آب گرداندن در دهان در نظر دارد .در این مبحث به احکام روزه داری برای زنان باردار و شیرده که  ازشیرین ترین دوران زندگی مادران است بپردازد .   فتوای مراجع عظام در مورد روزه گرفتن زنان باردار و شیرده چیست؟ مقام معظم رهبری • آیا روزه گرفتن زن...

ادامه مطلب