حکم استفراغ عمدی در حالت روزه داری    [caption id="attachment_25031" align="aligncenter" width="300"] احکام استفراغ عمدی در حال روزه[/caption] در مباحث قبلی در بخش احکام سایت نماگرد  در مورد سر فرو بردن در زیر آب و آب گرداندن دهان دردر حال روزه داری و ...