احکام استفراغ کردن عمدی در حال روزه د اری

احکام استفراغ  کردن عمدی در حال روزه د اری

حکم استفراغ عمدی در حالت روزه داری    احکام استفراغ عمدی در حال روزه در مباحث قبلی در بخش احکام سایت نماگرد  در مورد سر فرو بردن در زیر آب و آب گرداندن دهان دردر حال روزه داری و مسائل مربوط به این دو مبحث آشنا شدیم . حال در اینجا می خواهیم به مبحثی دیگر در مورد احکام روزه بپردازیم .و با فتواهای مراجع عظام در این مورد که استفراغ عمدی در حال روزه داری و…آشنا شویم   احکام استفراغ کردن عمدی(قی کردن )در زمان روزه داری    فتوا...

ادامه مطلب