کفاره روزه و مسائل مربوط به آن    [caption id="attachment_29772" align="aligncenter" width="350"] کفاره روزه چیست ؟[/caption]   شخصی که به دلایل بیماری مسافرت وغیره روزه خود را افطار کند . وتا سال بعد قبل از ماه مبارک رمضان روزه های قضا شده را ادا ...