دیدگاه اسلام و مراجع  نسبت به نماز خواندن در خانه ای که ازسگ نگهداری  می کنند    [caption id="attachment_26555" align="aligncenter" width="284"] نماز خواندن در خانه ای که سگ نگهداری می کنند حکمش چیست ؟[/caption] نماز خواندن در خواندن در خانه ای که سگ ...