مطهرات چیست ؟

مطهرات چیست ؟

مطهرات ده گانه را بشناسیم    مطهرات چیست ؟ مطهرات به معنی پاک کنندها است .اصطلاحی است فقهی که بر امور دهگانه که باعث پاک شدن چیز نجس می شود .در فقه اسلامی پاکی لباس و بدن برای انجام دادن فرایض دینی از جمله نماز و طواف وغیره لازم است .   مطهرات چیست ؟ ده چیز، نجاست را پاک می کند و آنها را مطهرات گویند: اول : آب . دوم : زمین . سوم :آفتاب . چهارم : استحاله . پنجم :انتقال . ششم : اسلام . هفتم : تبعیت . هشتم : برطرف شدن عین نجاست ...

ادامه مطلب