مطهرات ده گانه را بشناسیم    [caption id="attachment_30848" align="aligncenter" width="350"] مطهرات چیست ؟[/caption] مطهرات به معنی پاک کنندها است .اصطلاحی است فقهی که بر امور دهگانه که باعث پاک شدن چیز نجس می شود .در فقه اسلامی پاکی لباس و بدن برای انجام ...