بایگانی برچسب ها: از هوش رفتن در خواب

تعبیر خواب بیهوشی – غش کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب بیهوشی – غش کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب بیهوشی – معنی از حال رفتن در خواب چیست؟ تعبیر خواب بیهوشی – غش کردن در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب بیهوش بودن چیست؟ خواب دیدن اینکه شما بیهوش هستید . بیانگر بی یاوری شما و ناتوانی شما در عملکرد در یک موقیعیت است. شما برای تغییر اساسی که اطراف شما اتفاق می افتد آماده نیستید. تعبیر دیگر این است که بیهوش شدن بیانگر این است که شما به اطرافتان بی توجهید یا یک موقعیت را نادیده میگیرید. خواب ممکن است جناسی از ذهن ناخوآگ...

ادامه مطلب