بایگانی برچسب ها: اسم پسرانه ترکی شیک

اسمهای پسرانه ترکی زیبا + معنی نامهای اصیل ترکی

اسمهای پسرانه ترکی زیبا + معنی نامهای اصیل ترکی

اسمهای پسرانه ترکی اصیل + معنای نامها بر اساس حروف الفبا زیباترین اسم های پسرانه ترکی همراه با معنی   نام انسان یکی از مواردی است که از تولد تا مرگ همراه انسان هست و بی شک استفاده از نام زیبا در ایجاد اعتماد به نفس میتواند نقش کلیدی بازی کند به طوری که افراد با نامهایی که تلفظ و آهنگ و معنای خوبی دارند احساس بهتری نسبت به  خود داشته و اعتماد به نفس بیشتری نسبت به بقیه دارند. همچنین طبق آموزه های دینی ما ایرانیان، یکی از حقوق ف...

ادامه مطلب

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ق + معنی نامهای اصیل ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ق + معنی نامهای اصیل ترکی

اسمهای پسرانه ترکی با حرف ق + معنای نامهای ترکی زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ق + معنی   اسم های اصیل پسرانه ترکی با حرف ق اسم/نام ریشه نام معنی اسم قابات ترکی (Qabat) طبقه. اصل. بنیاد. هیزم. خشن. هیکل. بار. دفعه. نوبت. قابار ترکی (Qabar) حباب روی آب. تاول. پینه. میخچه. ورم کرده. باد کرده. پینه بسته. هیکل. نی. قابارا ترکی (Qabara) آهنی که در پاشنه کفش زنند. میخ سرگنده که در کفاشی بکار برند. غرور. ورم دستهای اسب. النگ...

ادامه مطلب

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ژ + معنی نامهای اصیل ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ژ + معنی نامهای اصیل ترکی

اسمهای پسرانه ترکی با حرف ژ + معنای نامهای ترکی زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ژ + معنی   اسم های اصیل پسرانه ترکی با حرف ژ   ندارد   فهرست اسامی دخترانه ترکی را از دست ندهید توجه داشته باشید این فهرست همواره در حال ویرایش و تکمیل است بنابراین در پایین هر یک از صفحات مربوط به نامها در صورتی که نام پسرانه ترکی مدنظر شما هست که در لیست آورده نشده است لطفا در بخش نظرات آن را بنویسید تا در اسرع وقت نام مورد نظر همراه با معنا و توضی...

ادامه مطلب

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ز + معنی نامهای اصیل ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ز + معنی نامهای اصیل ترکی

اسمهای پسرانه ترکی با حرف ز + معنای نامهای ترکی زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ز + معنی   اسم های اصیل پسرانه ترکی با حرف ز اسم/نام ریشه نام معنی اسم زرداش ترکی (Zərdaş) سنگ طلا.   فهرست اسامی دخترانه ترکی را از دست ندهید توجه داشته باشید این فهرست همواره در حال ویرایش و تکمیل است بنابراین در پایین هر یک از صفحات مربوط به نامها در صورتی که نام پسرانه ترکی مدنظر شما هست که در لیست آورده نشده است لطفا در بخش نظرات آن...

ادامه مطلب

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ر + معنی نامهای اصیل ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ر + معنی نامهای اصیل ترکی

اسمهای پسرانه ترکی با حرف ر + معنای نامهای ترکی زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ر + معنی   اسم های اصیل پسرانه ترکی با حرف ر   ندارد   فهرست اسامی دخترانه ترکی را از دست ندهید توجه داشته باشید این فهرست همواره در حال ویرایش و تکمیل است بنابراین در پایین هر یک از صفحات مربوط به نامها در صورتی که نام پسرانه ترکی مدنظر شما هست که در لیست آورده نشده است لطفا در بخش نظرات آن را بنویسید تا در اسرع وقت نام مورد نظر همراه با معنا و توضی...

ادامه مطلب

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ذ + معنی نامهای اصیل ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ذ + معنی نامهای اصیل ترکی

اسمهای پسرانه ترکی با حرف ذ + معنای نامهای ترکی زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ذ + معنی   اسم های اصیل پسرانه ترکی با حرف ذ   ندارد   فهرست اسامی دخترانه ترکی را از دست ندهید توجه داشته باشید این فهرست همواره در حال ویرایش و تکمیل است بنابراین در پایین هر یک از صفحات مربوط به نامها در صورتی که نام پسرانه ترکی مدنظر شما هست که در لیست آورده نشده است لطفا در بخش نظرات آن را بنویسید تا در اسرع وقت نام مورد نظر همراه با معنا و توضی...

ادامه مطلب

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با خ + معنی نامهای اصیل ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با خ + معنی نامهای اصیل ترکی

اسمهای پسرانه ترکی با حرف خ + معنای نامهای ترکی زیباترین اسم های پسرانه ترکی با خ + معنی   اسم های اصیل پسرانه ترکی با حرف خ اسم/نام ریشه نام معنی اسم خاپان ترکی (Xapan) تله. خالی. دور از توجه. خاتای ترکی (Xatay) خشک رود. پوشال رود. خاتون ترکی (Xatun) بانو. خارات / خارال ترکی (Xarat) جوال. خاران ترکی (Xaran) دیگ کوچک غذا. جوال بزرگ. خاسای ترکی (Xasay) ماه بلند. قهرمان تنومند. خالتا ترکی (Xalta) قلاده. تسمه. بقچه....

ادامه مطلب

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ی + معنی نامهای اصیل ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ی + معنی نامهای اصیل ترکی

اسمهای پسرانه ترکی با حرف ی + معنای نامهای ترکی زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ی + معنی   اسم/نام ریشه نام معنی اسم یابال ترکی (Yabal) کرخت. سست. یابانای ترکی (Yabanay) خدای دشتها در باور ترکان. یابین ترکی (Yabın) قرمز. سرخ. یاپار ترکی (Yapar) رند. لوطی. سازنده. ماهر. استاد. یاپاش ترکی (Yapaş) کومه. کلبه. یاپال ترکی (Yapal) زره. جوشن. بد هیکل. برگ درخت قطران. یاپای ترکی (Yapay) جعلی. مصنوعی. سازنده.مجری. یاپپا تر...

ادامه مطلب

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با الف + معنی نامهای اصیل ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با الف + معنی نامهای اصیل ترکی

اسمهای پسرانه ترکی با حرف الف + معنای نامهای ترکی زیباترین اسم های پسرانه ترکی با الف + معنی   اسم های اصیل پسرانه ترکی با حرف الف اسم/نام ریشه نام معنی اسم اتابک ترکی (Әtabək) ← آتابای. ار دوْغان ترکی (Әr doğan) نیرومند مانند پرنده شکاری. اردلان ترکی (Әrdəlan) ← آردالان. اردم ترکی (Әrdəm) فضیلت. فرهنگ. معرفت. شخصیت. مردانگی. توانایی. به همین صورت و معنا وارد زبان فارسی شده است. اردیل ترکی (Әrdil) پردل. جسور. نترس. گنده. تنومند. ارکنه ترکی ...

ادامه مطلب

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ه + معنی نامهای اصیل ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ه + معنی نامهای اصیل ترکی

اسمهای پسرانه ترکی با حرف ه + معنای نامهای ترکی زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ه + معنی   اسم های اصیل پسرانه ترکی با حرف ه اسم/نام ریشه نام معنی اسم هارای ترکی (Haray) فریاد. جار. هیاهو. بانگ سهمگین. کمک. هالای ترکی (Halay) دایره. حلقه. سرگین گوسفندان که با دست گِرد و قلنبه میکنند و روی دیوار زنند تا خشک شود و سپس آنها را به طور منظم میچینند. نوعی رقص آذربایجانی. رقصهایی که صرفاً با آواز و کف زدن همراهی شوند. هایان ترکی (Hayan)...

ادامه مطلب

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ن + معنی نامهای اصیل ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ن + معنی نامهای اصیل ترکی

اسمهای پسرانه ترکی با حرف ن + معنای نامهای ترکی زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ن + معنی   اسم های اصیل پسرانه ترکی با حرف ن اسم/نام ریشه نام معنی اسم ناققا ترکی (جان)(Naqqa) گربه ماهی. نهنگ. ماهی اسبله. ماهی سبیلی. نایان ترکی (Nayan) بیگ. سَرور. نایمان ترکی (Nayman) نجیب زاده. خود ساخته. نوْیان ترکی (Noyan) فرمانده. سرهنگ. فرمانده واحد نظامی ۱۰۰۰ نفره در ارتش مغول. سردار. لقبی مترادف سر و شوالیه در اروپا. سکونت.   فهرست اسامی دخترانه ترک...

ادامه مطلب

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با م + معنی نامهای اصیل ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با م + معنی نامهای اصیل ترکی

اسمهای پسرانه ترکی با حرف م + معنای نامهای ترکی زیباترین اسم های پسرانه ترکی با م + معنی   اسم های اصیل پسرانه ترکی با حرف م اسم/نام ریشه نام معنی اسم ماراق ترکی (Maraq) کشش. جاذبه. دلبستگی. رغبت. علاقه. ذوق. میل. هوس. اشتیاق. شور. کنجکاوی. قفل چوبی پشت در. کلون. کاهدان. ماران ترکی (Maran) هر یک از اجزاء چهارگانه چرخ ارابه. جالیز. بستان. خانه کوچک. مارقان ترکی (Marqan) تضمین. گارانتی. مالان ترکی (Malan) سفید. ماناس ترک...

ادامه مطلب

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ک + معنی نامهای اصیل ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ک + معنی نامهای اصیل ترکی

اسمهای پسرانه ترکی با حرف ک + معنای نامهای ترکی زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ک + معنی   اسم های اصیل پسرانه ترکی با حرف ک اسم/نام ریشه نام معنی اسم کسگین ترکی (Kəsgin) قاطع. برنده. تیز. تند. حادّ. شدید. قوی. جدی. آمرانه. خشن. گرزی که سر آن را با زنجیر یا دوال بر دسته آن نصب کنند. کسمات ترکی (Kəsmat) نماینده خانواده عروس یا داماد برای مذاکره با طرف مقابل برای تعیین مهریه، شیربهاء و رسوم دیگر ازدواج. کسمت ترکی (Kəsəmə...

ادامه مطلب

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ش + معنی نامهای اصیل ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ش + معنی نامهای اصیل ترکی

اسمهای پسرانه ترکی با حرف ش + معنای نامهای ترکی زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ش + معنی   اسم های اصیل پسرانه ترکی با حرف ش اسم/نام ریشه نام معنی اسم شابات ترکی (Şabat) کفش کهنه. شاباتا ترکی (Şabata) کفش سبک بهاره. شاباد ترکی (Şabad) استاد. ماهر. شاپاتا ترکی (Şapata) تماماً. کاملاً. شاپار ترکی (Şapar) بچه بازیگوش. شاخامان ترکی (Şaxaman) فروتن. متواضع. شوخ طبع. شاختا ترکی (Şaxta) سرمای شدید. تونل. معدن. کان. سجام. شاخلام ترکی (Şaxlam) هنگام ...

ادامه مطلب

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با س + معنی نامهای اصیل ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با س + معنی نامهای اصیل ترکی

اسمهای پسرانه ترکی با حرف س + معنای نامهای ترکی زیباترین اسم های پسرانه ترکی با س + معنی   اسم های اصیل پسرانه ترکی با حرف س اسم/نام ریشه نام معنی اسم ساباتای ترکی (Sabatay) کیسه مخصوص نگهداری نقره. درجه. حدّ. سابار ترکی (Sabar) انگشت. کوبنده. سابان ترکی (Saban) خیش. سابای ترکی (Sabay) فالبین. ساپات ترکی (Sapat) رفو. ساپار ترکی (Sapar) بیراهه. کجراهه. جای گریز. راه فرار. تفاوق. فرق. کناره شهر. آزاد. تغییر دهنده راه. ساپال ترکی (Sapal...

ادامه مطلب