ماجرای اولین اسیدپاشی در گتوند خوزستان!! [caption id="attachment_10270" align="aligncenter" width="539"] ماجرای اولین اسیدپاشی در گتوند خوزستان!![/caption] اولین اسید پاشی در تاریخ استان خوستان دیروز عصر رخ دادکه مرد جوان 25ساله ای قربانی این حادثه بود وبه صورت اش اسید پاشید شددر ادامه ...