آیا می توانیم مرجع تقلید را عوض کنیم

آیا می توانیم مرجع تقلید را  عوض کنیم

  با چه شرایطی  می توان مرجع تقلیدمان را عوض کنیم    آیا می توانیم مرجع تقلید را عوض کنیم   تقلید چیست ؟عمل به احکام دین طبق نظر مجتهد واجد شرایط را تقلید می‌گویند.اگر در زمینه احکام دینی برای ما سوالی پیش بیاید باید به فردی که آگاهی کامل نسبت به احکام دینی را دارد مراجعه کنیم .بنابراین باید اعلم ترین آنها را بشناسیم و از فتوای دینی آنها استفاده کنیم و.حال میخواهیم در مواردی از دیگر مراجع تقلید استفاده کنیم آیا اجازه این...

ادامه مطلب