آداب و احکام حج تمتع

آداب و احکام حج تمتع

اعمال و احکام حج تمتع   آداب و احکام حج تمتع   حج یکی از بزرگترین عبادت های است که در زمان ذیحجه  در سرزمین  مکه انجام می شود .و تمرین  یکسان بودن بندگان در برابر خداوند را به نمایش می گذارد .چه اجتماعی بهتر از این که میتواند پیوندی میان مسلمان باشد بدون هیچ گونه ریا و تزویر .وهمه را با وجود تفاوت در رنگ پوست زبان و نژاد یکسان می داند ودر برابر معبود خود سر تعظیم فرئد می آورند.که این لحظه معنوی از آمال بسیاری از مسلملنان جهان است...

ادامه مطلب