افزایش حتمی قیمت بنزین و گازوئیل در سال 1395!! [caption id="attachment_10046" align="aligncenter" width="400"] افزایش حتمی قیمت بنزین و گازوئیل در سال 1395!![/caption] افزایش قیمت بنزین وکلیه ی فرواده های نفتی تا پایان سال 1395حتمی است وقرار است بنزین از لیتری 1000تومان به ...