زندگینامه حر آزاد مرد کربلا

زندگینامه حر آزاد مرد کربلا

زندگینامه حربن یزید ریاحی    زندگینامه حر بن یزید ریاحی حربن یزید ریاحی اولین کسی بود که به میدان جنگ رفت و در مقابل لشکر ایستاد و رجز خواند و به مقابله به آنها پرداخت و شهید شد .و امام حسین بر بالینش آمدند و فرمودند :<<نیکو آزاد مردی است حر از تبار بنی ریاح ، وچه آزاد مرد است او به هنگام رویا رویی نیزه ها>>   نسب: حرّ بن یزید بن ناجیه بن قَعْنَب بن عَتّاب ‌بن حارث بن عمرو بن هَمّام بن بنو ریاح بن یربوع بن حَنْظَ...

ادامه مطلب