تعبیر خواب خر – معنی دیدن خر در خواب چیست؟

تعبیر خواب خر – معنی دیدن خر در خواب چیست؟

تعبیر خواب خر – دیدن خر در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب خر – معنی دیدن خر در خواب چیست؟ تعبیر خواب خر چیست؟ خر از حیواناتی است که در جوامع گذشته بسیار پر کاربرده بوده و بنابراین دیدن رویاهایی از این دست نیز به فراوانی مشاهده می‌گردیدند. دیدن خر یا الاغ در خواب نشان دهنده بخت و اقبال، مال ، شادی، عزت و بزرگواری می باشد. البته به گفته آنلی بیتون می گوید: دیدن خر می تواند نشانه ثروتی زیاد و پایدار است که با آن می توانید به ت...

ادامه مطلب