آشنایی با انواع مکانیسم های دفاعی

آشنایی با انواع مکانیسم های دفاعی

انواع مکانیسم های دفاعی مکانیسم های دفاعی مکانیسم های دفاعی ما  در موقعیت های متفاوت و شرایط محیطی و زیستی گونانگون متفاوت هستند و اغلب در شرایط روانی متفاوت از خود مکانیسم های دفاعی متفاوتی را نشان می دهیم در زیر انواع مکانیسم های دفاعی را برایتان شرح میدهیم ۱. واپس‌رانی یا سرکوب Repression فرد سعی می‌کند امیال یا خاطراتی را که بیش از حد آزارنده و اضطراب‌آور هستند،(یا افکار و انگیزه‌های نامقبول و خاطراتی که باعث شرمندگی و احساس گن...

ادامه مطلب