خود محوری در کودکان و نوجوانان

خود محوری در کودکان و نوجوانان

خود محوری    شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که در رفتار اطرافیان خود به خصوص کودکان خود این ویژگی را دیده باشید که کودک خود را محور مسائل پیش رویش بداند و شما دلیل این رفتار های وی را خودخواهی بدانید اما باید بدانید این ویژگی خودمرکز بینی و به تفصیل خود محوری نامیده میشود که در زیر به تفصیل آن را توضیح می دهیم: خود محوری   خودمحوری، خودمیان بینی، یا اگوسنتریسم در روان‌شناسی رشد به‌صورت زیر تعریف می‌شود: تمایز ناکافی بین خ...

ادامه مطلب