تعبیر خواب خر - دیدن خر در خواب چه تعبیری دارد؟ [caption id="attachment_35568" align="aligncenter" width="413"] تعبیر خواب خر - معنی دیدن خر در خواب چیست؟[/caption] تعبیر خواب خر چیست؟ خر از حیواناتی است که در جوامع گذشته بسیار پر کاربرده بوده و ...