تعبیر باریدن تگرگ در خواب چیست؟ تعبیر خواب تگرگ چیست؟ دیدن تگرگ و یا باران شدید در خواب بسته به اینکه تگرگ آرام و ملایم باشد و یا به حدی باشد که باعث آسیب دیدگی گردد تعابیر متفاوتی را به همراه ...