تعبیر خواب بازو - معنی دیدن بازوی کبود شده [caption id="attachment_38067" align="aligncenter" width="430"] تعبیر خواب بازو - زخمی شدن بازو در خواب چه تعبیری دارد؟[/caption] معنی دیدن بازو در خواب چه می باشد؟ دیدن بازو در خواب نمادی است از عمل یا ...