تعبیر دیدن بخاری در خواب چیست؟ [caption id="attachment_38099" align="aligncenter" width="365"] تعبیر خواب بخاری - دیدن بخاری در خواب چه مفهومی دارد؟[/caption] تعبیر خواب بخاری چیست؟ دیدن یا استفاده بخاری در خواب بیانگر گرما ، پرورش و راحتی است. ممکن است به این ...