دیدن بشکه در خواب چه معنایی دارد؟ [caption id="attachment_41263" align="aligncenter" width="364"] تعبیر خواب بشکه - دیدن بشکه در خواب چه تعبیری دارد؟[/caption] تعبیر خواب بشکه چیست؟ دیدن بشکه با توجه به خالی یا پر بودن تعبیر ی متفاوت دارد معبرین دیدن بشکه ...