تعبیر خواب کانگورو از نگاه مفسران  دیدن کانگورو در خواب به حمایت مادرانه و پدرانه اشاره دارد. شما ممکن است ماهیت مادرانگی و پرورش خود را ابراز کنید. و اگر در خواب ببینید کانگورو به شما حمله می کند بیانگر این ...