تعیبر خواب بیمارستان - معنی دیدن بیمارستان در خواب [caption id="attachment_38980" align="aligncenter" width="422"] تعبیر خواب بیمارستان - دیدن بیمارستان در خواب چه مفهومی دارد؟[/caption] بیمارستان نمایانگر نیاز به (و شاید شرکت در) روند معالجه و التیام جسم و ذهن است. دیدن اینکه ...