تعبیر خواب کرکس – دیدن لاشخور در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب کرکس – دیدن لاشخور در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب کرکس و معنی دیدن کرکس مرده در خواب تعبیر خواب کرکس در کتاب “تفسیر رویاها” آمده: دیدن کرکس در خواب بیانگر این است که شما فرصت طلب هستید. کسی شما را نگاه می کند و منتظر است که از شما غلط بگیرید (قدم اشتباه شما را بگیرید). شما حس می کنید که کسی از شما سئو استفاده می کند این استعاره را در نظر بگیرید که کسی که یک لاشخور صفت است. برخی اوقات یک لاشخور ، نمادی از مرگ ، سرنوشت یا تولد دوباره است. تعبیر خواب کرکس – دیدن ...

ادامه مطلب