تعبیر خواب ابریشم – معنی دیدن لباس ابریشمی در خواب

تعبیر خواب ابریشم – معنی دیدن لباس ابریشمی در خواب

تعبیر خواب ابریشم – دیدن پارچه ابریشمی در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب ابریشم – معنی دیدن لباس ابریشمی در خواب تعبیر خواب ابریشم چیست؟ دیدن ابریشم و لباس ابریشمی در خواب از دیدگاه معبران تعابیر و تفاسیر نیکویی را به‌ همراه دارد. داشتن توده ابریشم به معنای فراوانی مال و به طور کلی ابریشم نمادی از بدست آوردن ثروت است. و اما دیدن ابریشم کثیف و پاره تعبیری برعکس و متفاوت دارد و باید مواظب کار های خود باشید چون ممکن است احترام...

ادامه مطلب