تعبیر خواب پتو – دیدن لحاف در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب پتو – دیدن لحاف در خواب چه تعبیری دارد؟

معانی دیدن پتو لحاف در خواب چیست؟ تعبیر خواب پتو – دیدن لحاف در خواب چه تعبیری دارد؟ دیدن پتو در خواب ، نمادی از گرمی ، عشق و حمایت است. شما ممکن است به دنبال پناهی از دنیای بیرون باشید در نظر بگیرید. که خواب شما چقدر ممکن است توجه شما را به این سمت جلب کند که سرپوشی روی یک موقعیت یا روند در زندگی بیداری تان بگذارید. با تعبیر خواب نماگرد همراه باشید.   تعبیر خواب پتو آنلی بیتون می گوید: ۱ـ خواب پتوی کثیف ، نشانه خیانت و بی و...

ادامه مطلب