تعبیر خواب اسکله – دیدن اسکله در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب اسکله – دیدن اسکله در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب اسکله – معنی دیدن اسکله در خواب تعبیر خواب اسکله – دیدن اسکله در خواب چه تعبیری دارد؟ اسکله سازه ای دریایی که به منظور پهلو گیری و مهار کشتی جهت بارگیری و بار اندازی کالا ساخته می شود. و دیدن اسکله در خواب نشانه این است که آرزوها و خواسته هایتان به ثمر می رسد. در ادامه با تعبیر خواب نماگرد همراه باشید تا به معانی و تعبیر های دیگر اسکله بپردازیم.   تعبیر خواب اسکله آنلی بیتون می گوید: ۱ـ دیدن اسکله در خواب ، ...

ادامه مطلب