تعبیر خواب چراغ + تعبیر خواب لامپ و لامپ شکسته

تعبیر خواب چراغ + تعبیر خواب لامپ و لامپ شکسته

تعبیر خواب چراغ (لامپ، لوستر و…) تعبیر خواب چراغ + تعبیر خواب لامپ و لامپ شکسته تعبیر خواب چراغ، لامپ چیست؟ دیدن لامپ و روشنایی در خوابتان نمادی از راهنمایی ، امید ، الهام ، روشنگری و اطمینان است. معبرین غربی دیدن لامپ شکسته را بیانگر ناامیدی و بد شانشی می دانند. برای مطالعه بقیه تعابیر با ما همراه باشید.   تعبیر خواب چراغ حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن چراغ در خواب بر چهارده وجه است. ۱- پادشاه ۲- قاضی ۳- فرزند ۴- عروسی ۵-...

ادامه مطلب