تعبیر خواب استخر – شنا کردن در استخر چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب استخر – شنا کردن در استخر چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب استخر – معنی شنا کردن در استخر چیست؟ تعبیر خواب استخر – شنا کردن در استخر چه تعبیری دارد؟ استخر تجسمی از خواستها و نفسانیات که بیشتر جنبه بزرگی طلبی دارند.دیدن استخر در خواب بیانگر چگونگی تقسیم یک تجربه با سایر مردم یا همراهی با دیگران است. تصویر استخر شنا در رویا به روابط متقابل شما با دیگران و به خصوص جنبه‌های عاطفی آن که بر ما سایه می‌افکند اشاره دارد در ادامه با تعبیر خواب نماگرد همراه باشید تا به دیگر معا...

ادامه مطلب