تعبیر خواب بی دندان شدن – نداشتن دندان در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب بی دندان شدن – نداشتن دندان در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب بی دندان شدن ، معنی نداشتن دندان در خواب تعبیر خواب بی دندان شدن – نداشتن دندان در خواب چه تعبیری دارد؟ دیدن دندان در خواب را نماد پرخاشگری، دفاع ، توانایی ما برای با چنگ و دندان چسبیدن به زندگی ” توانایی ما برای بدست آوردن آنچه می خواهیم. اما اگر فردی مشاهده کند در خواب دندان ندارد اشاره به از دست دادن قدرت و تاثیر فرد در زندگی و یا احساسات فرد درباره پیری دارد. در ادامه با تعبیر خواب نماگرد همراه باشید.   تع...

ادامه مطلب