تعبیر خواب حقوق گرفتن – معنی دستمزد گرفتن در خواب چیست؟

تعبیر خواب حقوق گرفتن – معنی دستمزد گرفتن در خواب چیست؟

معنا و مفهوم تعبیر خواب حقوق و دستمزد چیست؟  تعبیر خواب حقوق گرفتن – معنی دستمزد گرفتن در خواب چیست؟ حقوق گرفتن در خواب نمادی از نتایج سخت کوشی شماست. شما نیاز دارید  که از فرصت ها بهره گیرید. مبین سطح اعتماد به نفس و قدرت شماست. برای مطالعه بقیه تعابیر با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه باشید   تعبیر خواب حقوق گرفتن آنلی بیتون می گوید: دریافت مزدی ناچیز در برابر زحمتها در خواب ، علامت آن است که در اثر وقوع حوادثی تلخ مضطر...

ادامه مطلب