تعبیر خواب ملخ – دیدن ملخ مرده در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب ملخ – دیدن ملخ مرده در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب ملخ و پرواز کردن ملخ در خواب چه معنایی دارد؟ تعبیر خواب ملخ چیست؟ ملخ یکی از آفات نباتی است. ملخ چون انبوه و فراوان باشد به هر کجا که فرود آید اثری از حیات رستنی ها باقی می گذارد. لذا در خواب های ما نیز آفت مالی شناخته شده چه یکی باشد و چه بسیار که اهمیت آن به تعداد و کوچکی و بزرگی ملخ ها بستگی دارد. اگر خواب ببینید که ملخى گرفته‌اید، نشانه‌ى آن است که با شخصى دعوا مى‌گیرید. در ادامه با ما همراه باشید.   تعبیر خواب مل...

ادامه مطلب