تعبیر خواب پرستار – پرستاری کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب پرستار – پرستاری کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

انواع معانی تعبیر خواب پرستار و پرستاری از نظر علما تعبیر خواب پرستار – پرستاری کردن در خواب چه تعبیری دارد؟ معبرین غربی می گویند: دیدن پرستار در خواب بیانگر این است که نیاز دارید دلسوزی بیشتری در یک موقعیت نشان دهید . همچنین نیاز دارید زمانی برای شفای ذهنی ، فیزیکی و روحی کنار بگذارید. با تعبیر خواب نماگرد همراه باشید.   تعبیر خواب پرستار آنلی بیتون می گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید در خانه پرستاری از شما مراقبت می کند ، علامت آن ا...

ادامه مطلب