تعبیر خواب پری دریایی – دیدن پری دریایی در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب پری دریایی – دیدن پری دریایی در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر دیدن پری دریایی در خواب چیست؟ تعبیر خواب پری دریایی – دیدن پری دریایی در خواب چه مفهومی دارد؟ تعبیر خواب پری دریایی چیست؟ دیدن پری دریایی در خواب بیانگر جنبه ی زنانه ی شماست که پر رمز و راز ، آسیب پذیر و مرموز است. ممکن است ترس از رابطه جنسی باشد به ویژه برای مرد ممکن است بیانگر ترسیدن از اینکه غرق جنبه ی زنانه ی روح و روانش شود. برای زن بیانگر شک در مورد زنانگیش است.   تعبیر خواب پری دریایی آنلی بیتون می گوید: ۱ـ اگ...

ادامه مطلب