تعیبر خواب ابرو – ابرو برداشتن، تراشیدن ابرو در خواب چه معنایی دارد؟

تعیبر خواب ابرو – ابرو برداشتن، تراشیدن ابرو در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب ابرو – ابرو برداشتن در خواب چه تعبیری دارد؟ تعیبر خواب ابرو – ابرو برداشتن، تراشیدن ابرو در خواب چه معنایی دارد؟ تعبیر خواب ابرو : ابرو در خواب های مانشانه است از شگفتی، کفر، تعجب، و یا شک همچنین ممکن است نگرانی و یا مخالفت ها را نشان دهد. اگر شما خواب دیدید که ابروهایتان به هم پیوسته است نشان است که شما در مورد ظاهر فیزیکی خود احساس بدی دارید. به روش دیگر احساس عدم اعتماد به نفس را هم می توان از برداشت کرد. و...

ادامه مطلب