تعبیر خواب مگس – دیدن مگس در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب مگس – دیدن مگس در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب مگس ، دیدن مگس مرده در خواب تعبیر خواب مگس – دیدن مگس در خواب چه معنایی دارد؟ مگس حشره ای است بی مقدار و ضعیف اما مزاحم وزیان آور که گاه موجب بروز بیماری می شود. پشه در خواب های ما سمبل انسان هایی قرار می گیرد که بر مبنای جهل و نادانی یااز طریق دوستی و یا از راه دشمنی زحمت و رنج فراهم می آورند و بسا موجب تباهی انسان می گردند. به ندرت اتفاق می‌افتد که مگسی را به تنهایی در خواب رویت کنیم. معمولاً این حشرات مزاحم روی لاشه...

ادامه مطلب