تعبیر خواب میمون – دیدن میمون در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب میمون – دیدن میمون در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر دیدن میمون (بوزینه) در خواب چیست؟ تعبیر خواب میمون – دیدن میمون در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب میمون چیست؟ دیدن میمون در خواب نشانه حماقت و مسخرگی، سبک سری، از روی هوی و هوس عمل کردن، افکار بیهوده و بی معنی یا ابراز عواطف سبکسرانه و بیهوده ، تقلید و تمسخر دیگر مردمان یا گروه‌ها هر چند که خود سخص پیرو همان گروه باشد. و همچنین معبرین می گویند: دیدن میمون در خوابتان نمادی از فریب و شهود است . افرادی از شما هستتند به دنب...

ادامه مطلب