تعبیر خواب آه و ناله – گریه و زاری کردن در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب آه و ناله – گریه و زاری کردن در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب آه و ناله ، معنا و مفهوم فریاد زدن در خواب تعبیر خواب آه و ناله – گریه و زاری کردن در خواب چه معنایی دارد؟ تعبیر خواب آه و ناله کردن چیست؟ دیدن آه و ناله کردن در  رویا نشان دهنده تخلیه احساساتی همچون غم، اندوه سوگواری و شوربختی است که دانسته یا نادانسته در طول روز فرو داده شده‌اند. آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید برای واقعه غم انگیزی آه می کشید ، نشانه آن است که با اندوهی غیر منتظره روبرو خواهید شد ، اما امید به ...

ادامه مطلب