تعبیر خواب بخشش کردن (بخشیدن)

تعبیر خواب بخشش کردن (بخشیدن)

تعبیر خواب بخشیدن مال دیگران در خواب چه تعبیر دارد؟ تعبیر خواب بخشش کردن (بخشیدن) تعبیر خواب بخشش چیست؟ اگر به خواهیم به تعبیر بخشش و کرامت در خواب بپردازیم می‌توانیم اینگونه بیان کنیم که انسان همیشه از مال و دارایی خودش می‌بخشد و بخشش از دارائی دیگران بخشیدن نامیده نمی‌شود ثروت نیز چیزی است که انسان به آن متکی و دل بسته است و همچنان که در بیداری به دشواری می‌توانیم از اموال خویش چشم بپوشیم و آن را به دیگری بدهیم و ببخشیم و در خواب نیز بخشی...

ادامه مطلب